معرفی پروژه

مطالعات امکانسنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح احداث و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات دریافت و پردازش مواد زاید در بندر چابهار