گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تقدیرنامه گروه تولیدی و صنعتی دیلمان
تقدیرنامه شرکت البرز نئوپان
تقدیرنامه سازمان قطار شهری تبریز
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
عضو حقوقی طلایی انجمن مهندسی حمل و نقل و ریلی ایران