شرکت K-UTECH

شرکت K-UTECH

استخراج و فرآوری پتاس

سایت
شرکت ERCOSPLAN

شرکت ERCOSPLAN

مشاوره، مهندسی، مدیریت و کنترل پروژه های فرآوری پتاس و نمکهای معدنی

سایت
شرکت C.A.C

شرکت C.A.C

طراحی و ساخت کارخانههای صنایع پالایشگاهی، گاز، پتروشیمی، شیمیایی و دارویی

سایت
شرکت NOVOPRO

شرکت NOVOPRO

مشاوره، مهندسی، مدیریت و کنترل پروژههای فرآوری پتاس و نمکهای معدنی

سایت