معرفی پروژه

خدمات مشاوره و انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی طرح افزایش ظرفیت و ذخیره سازی انتقال مواد منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس