معرفی حوزه:

احداث واحد های صنعتی بر اساس اصول مهندسی طرح ریزی صنعتی به عنوان اولین و مهمترین قدم در سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی و خدماتی می باشند.

نظر به رشد روز افزون اعتماد سرمایه گذاران جهت پیشبرد اهدافشان با رویکرد مهندسی، خدمات جامع مطالعات مهندسی از مرحله طرح مفهومی (Conseptual Design) تا نظارت بر احداث و نصب ماشین آلات تا مرحله تحویل (Delivery) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا این مهندسین مشاور با تکمیل زنجیره کامل خدمات مطالعات مهندسی، طرح ریزی واحدهای صنعتی بر اساس اصول SLP (Systematic Layouting Plan) در دستور کار خود قرار داده است.

 

محدوده خدمات:

  • مطالعه و بررسی نیازمندیهای سرمایه گذار و تطبیق آنها با استانداردهای ملی و بین المللی
  • مطالعه و بررسی سیر فرآیند تولید خدمات و حمل و نقل کالا
  • بررسی فضاهای قابل دسترسی و تخصیص آنها به فعالیتهای طرح
  • بررسی محدودیت های محیطی و فنی طرح و بازبینی طراحی و مسیر طراحی فرآیند تولید خدمات (PFD/PFS)
  • طراحی لی اوت ساختمانهای عملیاتی و پشتیبانی طرح در سایت
  • طراحی تکنولوژی خطوط تولید /خدمات و تعیین الزامات ابنیه فنی آنها و تهیه مشخصات، لیست و جانمایی ماشین آلات و تجهیزات طرح
  • تهیه مشخصات فنی مصالح و کلیه نقشه های اجرای معماری، سازه، سیویل، تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه طرح
  • طراحی و نظارت بر احداث کارخانه های صنعتی، انبارها و ساختمان های اداری مربوطه