بازدید نمایندگان شرکت توسعه نفت و پترو وستوک

بازدید نمایندگان شرکت توسعه نفت و پترو وستوک از پروژه میدان نفتی چشمه خوش ایلام

بازدید نمایندگان شرکت مهندسی توسعه نفت و شرکت پترو وستوک از پروژه میدان نفتی چشمه خوش ایلام و برگذاری جلسه ایی برای ارائه گزارشی از روند فعالیت های میدانی به همراه روند اجرای پایش ریسک تجهیزات سایت بر اساس بازرسی های انجام شده، برگزار شده و همچنین بازدید میدانی از تجهیزات سایت به جهت بررسی فرصت های همکاری بیشتر با کارفرما، صورت گرفت.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات