قطار شهری شیراز خط یک - دپوی مرکزی
قطار شهری اهواز
نظارت بر نگهداری و تجهیزات خشکی و دریایی بندر امام خمینی (ره)طراحی ساختمان OCC قطار شهری کرمانشاه
طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس
قطار شهری شیراز خط یک - توقفگاه احسانقطار شهری شیراز خط یک - خط جانبی محوطه روباز
قطار شهری شیراز خط یک - ایستگاه ها
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی لالهقطار شهری اهواز خط یک - دپوی اقبال
قطار شهری اهواز خط یک - دپوی گلستان
قطار شهری مشهد خط دوکارخانه پترو پلیمر شرق
احداث کارخانه تولید MDF و HDF شرکت البرز نئوپان جنوب
پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباسانبار مرکزی شرکت اطلس داران تهران
احداث کارخانه استحصال کلرید کلسیم وهیدروکسید منیزیم
پروژه اتوبوسرانی مشهد توقفگاه ابراهیم آبادقطار شهری اصفهان و حومه - فاز یک
پتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی کردستانبندر خرمشهر - مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی و خشکی
بنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات
بنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و خشکیشرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت پالایش نفت تهران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکیسازمان بنادردریایی - مشاوره و نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات تأسیسات
قطار شهری مشهد - مشاوره و اجرای پروژه RCM
منطقه آزاد اروند - مشاوره و نظارت به استقرار سیستم PM و CMMS