انبارمرکزی کشت و صنعت گلداران رشت
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی ائل گلی
پتروشیمی مارون - نصب و راه اندازی واحد ASUاحداث کارخانه خوراک پتروشیمی اروند
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی دهلرانقطار شهری مشهد خط یک - دپوی غرب (نخ ریسی)
قطار شهری مشهد خط یک - دپوی شرق (وکیل آباد)